<-- ประเภทตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล/ผู้จัดเก็บ หน่วยวัด รายละเอียด
1. พื้นที่ที่ได้จัดที่ดินทำกินให้ชุมชน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ไร่
2. พื้นที่การถือครองที่ดินประเภทโฉนด กรมที่ดิน
ไร่
3. พื้นที่การถือครองที่ดินประเภท น.ส.3ก. กรมที่ดิน
ไร่
4. พื้นที่การถือครองที่ดินประเภท น.ส.3 กรมที่ดิน
ไร่
5. พื้นที่การถือครองที่ดินประเภทใบจอง กรมที่ดิน
ไร่
6. พื้นที่ที่ได้รับการจัดทำระบบการอนุรักษ์ดินและน้ำ กรมพัฒนาที่ดิน
ไร่
7. พื้นที่ดินที่มีปัญหา กรมพัฒนาที่ดิน
ไร่
8. พื้นที่เพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร
ไร่